Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej zwane „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych:


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest MAZDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Błoniu pod adresem: ul. Lesznowska 15/22, 05-870 Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755356 (REGON: 381668702, NIP: 5223139878).DANE KONTAKTOWE

MAZDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lesznowska 15/22 05-870 Błonie E-mail: rodo@mazdom.plKATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe: imię, nazwisko, imię matki i ojca, numer telefonu kontaktowego, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu tożsamości, nr rachunku bankowego, stan cywilny.


Dane adresowe: adres e-mail, adres dostawy, adres zamieszkania.


Dane transakcyjne: informacje o zakupach, zamówieniach, umowach, rozliczeniach i przyjmowaniu należności, metodach płatności, dane bankowe i wszelkie inne dane związane z transakcjami zawieranymi z administratorem danych osobowych.


Dane elektroniczne: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domena, przez którą uzyskiwany jest dostęp do witryny internetowej administratora danych, informacje o przeglądaniu, aktywność w witrynie.CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA

Zawarcie i wykonywanie umów, w tym kontakt z Klientem

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Nie dotyczy

Rozpatrywanie reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Nie dotyczy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych

Archiwizowanie dokumentacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Nie dotyczy

Wewnętrzne cele administracyjne, w tym prowadzenie księgowości oraz akt pracowniczych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Nie dotyczy

Prowadzenie działań marketingowych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Nie dotyczy

Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia oraz informacji poufnych

Rekrutacja pracowników

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Nie dotyczyODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym podmiotom, które będą je przetwarzać: (1) biuro księgowe, (2) banki, (3) administratorzy serwerów poczty email, (4) kancelarie prawne, (5) inwestorzy, generalni wykonawcy i podwykonawcy, (6) administracja nieruchomości, (7) firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, (8) agencje reklamowe i marketingowe, (9) centra telefonicznej obsługi klienta, (10) inne podmioty wspierające działalność Administratora na jego zlecenie.


Powierzenie danych osobowych wskazanym powyżej odbiorcom nastąpi wyłącznie podmiotom, które zapewniają odpowiednią poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, wyłącznie w niezbędnym zakresie, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartych umów są przechowywane przez okres obowiązywania tych umów oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z wymogów obowiązującego prawa.


Dane osobowe przetwarzane w wewnętrznych celach administracyjnych są przechowywane do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą.


Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą są przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.Dane osobowe: imię, nazwisko, imię matki i ojca, numer telefonuPRAWA OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).


W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do zawarcia umów i wykonywania obowiązków z nich wynikających jest dobrowolne.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w taki w sposób, że w wyniku takiego przetwarzania dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub przetwarzanie to miałoby istotne znaczenie lub konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą.